Дейности, извършвани от ЦИОО

 • Организира и извършва дейностите, свързани с информационното осигуряване на образованието

 • Извършва информационно-аналитична дейност, необходима за формирането и осъществяването на национална политика в областта на образованието

 • Поддържа регистри в системата на образованието и обменя информация с информационните системи на други държавни институции

 • Осъществява експертна дейност с цел взимането на гъвкави управленски решения от МОН, свързани с развитието на българското образование

 • Съдейства за оптимизирането на използвания софтуер и структурата на базите данни

 • Прави предложения за усъвършенстване на управленската информационна система на образованието в съответствие с настъпили изменения в нормативната база на МОН

 • Методически подпомага, наблюдава и контролира организацията и управлението на информационния поток от детските градини, средните училищата, висшите училища, обслужващите звена и научните организации.

 • Организира обучения, семинари и консултации с представители на средните и висшите училища, инспекторатите по образованието, общините, служители от МОН и др. по проблемите на управленската информационна система в образованието


В ЦИОО се извършват задължителни проверки и тествания на събираната информация.

Сървърите на ЦИОО се намират в мрежата на МОН и са зад 2 броя защитни стени-firewall (на правителството и на МОН). Информацията на сървърите на ЦИОО е защитена с антивирусен софтуер и нямат достъп до нея външни потребители, освен работещите в ЦИОО експерти.

Обмен на информация с информационните системи на държавната администрация и с други информационни системи

 • С „Гражданска администрация и административно обслужване“ (ГРАО) – за сравняване на данните между двата регистъра с цел откриване и коригиране на грешки

 • С „Учителски пенсионен фонд“ (УПФ) – за подпомогне структурите на НОИ с информация относно очакваните бройки на педагогическия персонал, който предстои да бъде пенсиониран

 • С „Национална агенция за приходите“ (НАП) – за проследяване реализацията на пазара на труда на завършилите ученици и студенти

 • С регистрите на Министерство на труда и социалната политика

 • С Националния статистически институт

 • С Агенцията за социално подпомагане

 • С Агенцията за хора с увреждания и др.

Достъп до данните на Информационната система на образованието

 • Учебните единици ползват данните чрез десктоп-приложенията:

 •       – AdminPro/AdminL – въвеждане на данни за специалните, общообразователните и професионалните училища;
        – AdminLК – въвеждане на данни за училища по изкуствата;
        – АdminS – въвеждане на данни за детски градини;
        – AdminO – въвеждане на данни за обслужващи звена (ОДК, ЦРД, УСШ и др.);
        – AdminOM – въвеждане на данни за ресурсни, логопедични центрове и МУЦТПО;
        – AdminUni – въвеждане на данни за ВУЗ.

 • Web-базиран достъп за експертите от РИО на МОН до локалната база данни през мрежата на РИО

 • Web-базиран достъп до централизираната база данни на средното образование AdminM, включваща и потребителски интерфейс за разглеждане и отпечатване на данни от ИС и правене на справки по произволни критерии

 • Web-базиран публичен достъп до определен обем информация в регистрите – от сайта на МОН

 • ЦИОО подава данни и справки за нуждите на МОН и други външни потребители за учениците, за студентите и преподавателите в средните и висшите училища

 • ЦИОО подава данни и за голяма част от проектите на МОН и за външни проекти, съвместни с МОН