05.12.2018г.

Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо с изх. № 9105-383/20.11.2018 г. на заместник-министър Таня Михайлова и актуализиране на информацията за учебната 2018/2019 година към 01.12.2018 г. в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), представляваща информация от Списък-Образец №1, Списък-Образец №2 и Списък-Образец №3, е необходимо да се извърши следното:

До 01.12.2018 г. експертите по информационно осигуряване и анализ на информацията трябва да проверят и при необходимост да актуализират в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (РИСПУО) статуса на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в областта, които са преобразувани, закрити или новооткрити след 15.09.2018 г. на учебната 2018/2019 година.
От 01.12.2018 г. до 05.12.2018 г. всички институции в системата на предучилищното и училищното образование в областта трябва да подадат в НЕИСПУО актуални данни към 01.12.2018 г., представляващи информация за Списък-образец № 1, Списък-образец № 2 и Списък-образец № 3. На основание чл. 13 ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование данните се подават по електронен път в НЕИСПУО чрез Модула „Институции“ за онлайн събиране и обработка на данните и онлайн съгласуване – https://am.mon.bg.
Съгласуването и утвърждаването на  промените от началника на РУО трябва да се извърши до 11.12.2018 г. в онлайн модула – https://am.mon.bg.
До 11.12.2018г. трябва да бъде отстранено дублирането на учениците/децата на национално и областно ниво и актуализираната информация да бъде отразена в онлайн модула – https://am.mon.bg.
До 15.12.2018 г. експертите по информационно осигуряване и анализ на информацията трябва да изпратят в ЦИОО четири актуални приложения във формат на Excel таблици.

Във връзка с подаване на данните за институциите към 15.09.2019 г. за учебната 2018/2019 година, представляващи информация от Списък-Образец №1, Списък-Образец №2, Списък-Образец №3, Раздел „Отсъствия“ и Работна карта „Характеристика на средата – образователно ниво и трудова заетост на семейството“ към Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), предстои провеждане на работна среща, включваща обучение и семинар с експертите по информационно осигуряване и експертите по анализ на информацията от Регионалните управления на образованието (РУО) в страната. В срещата ще вземат участие представители на АдминСофт ЕООД (разработчик на информационната система), представители на МОН и на ЦИОО. Работната среща ще се проведе на 2, 3, 4 и 5 септември 2019 г. в хотел „Невен“ – база на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД – с. Кранево, община Балчик, област Добрич.

10.08.2018г.

Във връзка с подаване на данните за институциите към 15.09.2018 г. за учебната 2018/2019 година, представляващи информация от Списък-Образец №1, Списък-Образец №2, Списък-Образец №3, Раздел „Отсъствия“ и Работна карта „Характеристика на средата – образователно ниво и трудова заетост на семейството“ към Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), предстои провеждане на работна среща, включваща обучение и семинар с експертите по информационно осигуряване и експертите по анализ на информацията от Регионалните управления на образованието (РУО) в страната. В срещата ще вземат участие представители на АдминСофт ЕООД (разработчик на информационната система), представители на МОН и на ЦИОО. Работната среща ще се проведе на 3, 4 и 5 септември 2018 г. в гр. Банкя – Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

09.08.2017г.

Във връзка с подаване на данните за институциите към 15.09.2017 г. за учебната 2017/2018 година, представляващи информация от Списък-Образец №1, Списък-Образец №2, Списък-Образец №3 към Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, ЦИОО организира работна среща, включваща семинар и обучение с експертите по информационно осигуряване и експертите по анализ на информацията. Работната среща ще се проведе на 7, 8 и 9 септември 2017 г. в гр. София, Парк-Хотел “Москва”.

Във връзка със събиране на базите с данни  към 15.09.2016 г. за учебната 2016/2017 година, представляващи информация за  Списък-образец № 1, Списък-образец № 2, Списък-образец № 3, подавана към Управленската информационна система на образованието, ЦИОО организира работна срещa с експертите по информационно осигуряване и експертите по анализ на информацията в Регионалните инспекторати/управления на образованието. Работната среща, включваща семинар и обучение, ще се състои на 07 септември, 08 септември и 09 септември 2016 г. в гр. София, Парк-Хотел “Москвa”

Писмо до началниците на РИО във връзка с актуализиране на информацията за учебната 2014/2015 година в Управленската информационна система на образованието с данни към 01.12.2014 г.

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с въвеждането на данните за новата учебна 2014/2015 годинави уведомяваме за възможността да тествате данните за студенти, докторанти и преподаватели чрез опцията „Проверка валидността на данните” от падащото меню „Данни” на програмата за въвеждане на данни – “DataUVeiw”.  Другите две опции на същото меню: „Справка – брой студенти” и „Справка – брой преподаватели” ще ви бъдат много полезни при съставяне на писмото, което трябва да придружава експортните файлове с данните за студентите и академичния състав.

Висшите училища, които имат собствени информационни системи могат да прехвърлят експортните файлове с данните за студенти и преподаватели в mdb базата данни наприложението “DataUVeiw” и също да използват възможностите за проверка и справките за брой студенти и преподаватели.

Програмното приложение – AcadImport.exe за прехвърляне на данните има и функция за валидиране на генерирания текстов файл спрямо базата данни.

Използването на възможностите за проверка на данните ще спести много време и усилия при събирането на коректни данни за регистрите на МОН.

Всички необходими модули и инструкции към тях, отнасящи се до регистрите, могат да бъдат намерени в интернет страницата на информационната система на образованието – www.adminpro-bg.com – раздел „АдминУни”.

Данните, необходими за регистрите на висшето образование се подават по електронен път в Центъра за информационно осигуряване на образованието – [email protected] както следва:

– в срок до 30 ноември се подават данни за първи семестър на текущата учебна година (данните да са актуални към 15 ноември на същата учебна година);

– в срок до 15 април се подават данни за втори семестър на текущата учебна година (данните да са актуални към 1 април на същата учебна година).

Екип ЦИОО