Център за информационно осигуряване на образованието

 

Центърът за информационно осигуряване на образованието (ЦИОО)  е държавно  обслужващо звено към Министерство на образованието и науката. Центърът е юридическо лице на бюджетна издръжка.

ЦИОО  е създаден през 2004 година, когато е събрана първата тестова база на средното образование за учебната 2004/2005 година. През 2005/2006 учебна година започва събиране на данни и за регистрите на висшето образование. През годините и двете информационни системи се доразвиват и допълват с нови данни. Поради увеличаване обема на информацията и нейната разнородност, през 2006 година в Центъра се обособяват два отдела, съответно за средното и висшето образование. Обхватът на данните за всяка следваща учебна година и необходимите промени в структурата и вида на данните се уточняват на работни срещи с представители на дирекциите в МОН, експертите от ЦИОО и представители  на фирмата разработчик на информационната система на образованието  – АдминСофт.